„Mesterségem címere”, – a használható hagyomány, a népi kézművesség stratégiája, Kosárfonó, és rongyszőnyeg készítő klub

A jó gyakorlat típusának megnevezése:

 • Esélyegyenlőséget segítő manuális, kézműves foglalkozás
 • Nyaranta igény szerint kézműves alkotótábor szervezése,- szponzorok bevonásával.

A jó gyakorlat célja,- bemutatása:

Az önálló, önrendelkező élethez elengedhetetlenül hozzátartozik a munka – egyrészt az anyagi önfenntartás eszközeként, másrészt, mint hasznos, értelmes tevékenység, amelyre minden embernek szüksége van.

Amikor a magyar vidék számára a népi kézműves stratégiát készítjük, nagyon fontos két dolgot tisztázni. Az egyik a hagyomány – azon belül a népi kézművesség – és annak napjainkban betöltött szerepének tisztázása. Nincs nemzeti kultúra a lokális, a kis közösségek kultúrája nélkül és nincs közösség kultúra nélkül. Márpedig közösségek, egészséges társadalom nélkül nem működőképes az ország.

Ezért nagyon fontos, hogy ma Magyarországon a helyi kultúra, a helyi értékek és hagyományok mint társadalom megtartó erők visszanyerjék helyüket, szerepüket.

Az adaptáló program célja, hogy manuális, klubszerű kézműves foglalkozások keretén belül vehessenek részt nők, családanyák,- egyrészt, hogy megtanulják ezeket a népi mesterségeket,- másrészt, hogy hasznosan töltsék idejüket, ismerkedjenek, és teret kapjanak az esetlegesen jövőbeni vállalkozásaik alapításához.

Célunk, hogy az alkotó, kreatív tevékenység lehetőséget adjon a nők számára, hogy leküzdhessék, vagy csökkenthessék  a hátrányukból adódó objektív és szubjektív hátrányokat, felfedezhessék az örömöt adó munkát, fejleszthessék készségeiket, képességeiket. Klubunkban személyes odafigyelést, családias légkört biztosítunk.

Számunkra minden ember önálló érték, és hogy az egyéni érték, az egyéni képességek kibontása, kibontakoztatásának segítése a feladatunk.

Esélyt biztosítunk a változtatásra, lehetőséget a változásra! Mindent a célcsoport szemszögéből vizsgálunk.

Családbarát projektünk “szülőszerepben” van, az otthonosság megteremtésén fáradozik.

A klubfoglalkozások során egyénre szabott fejlesztő programokat tervezünk .A lehető legteljesebb önkiszolgálás elérésére törekszünk. Fejlesztjük a környezettel való kapcsolatteremtés képességét. A folklór, illetve a közösségi művészet a közösségek védelmét szolgálja. A közösségek összetartozását segítő tevékenységek megsokszorozzák a közösség alkotó energiáit, növelik az esélyét a minden értelemben vett túlélésre. A közösségi kultúra hatása közvetlen pozitív tényező a stressz csökkentésében. A pozitív életminőség boldogság nem állapotot jelent, amit az ember birtokolhat, nem is időleges élményt, hanem aktivitást. A népi mesterségek gyakorlása olyan aktivitási formát jelent, mely bizonyos sokszor nagyon magas szinten az átlagember számára is elsajátítható, közösségben művelhető.

A már megszerzett ismeretek körét bővítjük, a tanultakat rögzítjük. Igyekszünk felkelteni az igényt a művelődés iránt, és megszerettetni a művészeteket. Egyszerű munkafolyamatok, részmunkák végzését tanítjuk, kitartó munkavégzésre szoktatjuk őket. Megismertetjük velük a munkavégzés során használt anyagokat, eszközöket. Megismertetjük őket a munkavégzéssel kapcsolatos jogokkal és kötelességekkel A fejlesztő munka egésze a szocializációt, az integrációt szolgálja. A fejlesztő munkának cselekvésbe ágyazottan kell folynia. A munkáltató szakasz összes tevékenységi körét átszövi a meglevő készségek, képességek megőrzésére és fejlesztésére való törekvés.

A foglalkoztatásban résztvevők zömmel már rendelkeznek a tevékenység végzéséhez szükséges tudással és gyakorlattal, ismereteik szintje és továbbképzésük lehetősége azonban különböző. Ezért a munkafolyamatokba építve folyamatosan képezik és fejlesztik a munkatársakat, egy-egy új részfeladat vagy technika elsajátításával növelve kompetenciájukat a végzett tevékenységükben.

A klubfoglalkozások során egyénre szabott fejlesztő programokat állítunk össze. A lehető legteljesebb önkiszolgálás elérésére törekszünk. Fejlesztjük a környezettel való kapcsolatteremtés képességét.

Megismertetjük őket a munkavégzéssel kapcsolatos jogokkal és kötelességekkel is.

TÉMÁK:

Elsajátíthatják a szövési technikák alapjait, a keret felvetését, előkészítését. Kikapcsolódásodhoz garantálom az inspiratív, nyugodt környezetet.

Tematika: Felvetés, csomózási technikák, alapszövés, hachure, kilim, hullámszövés, formafeltöltés, a szövés története, szőnyegszövési technikák, stb.

A klub által végzett főbb tevékenységek a következők:

Kosárfonás – kifőzés, háncsozás, áztatás, méret szerint való szortírozás; kosáralj készítése; különböző fonási technikákkal, díszítési módokkal kosarak fonása; egyedi darabok tervezésének és kivitelezésének lehetősége; csuhé, gyékény és más természetes anyagokból játékkészítés.

Szőnyegszövés – gyapjú, pamut, rongy, egyéb természetes anyagok válogatása, gombolyítása, szövésre való előkészítése; fonás különböző technikákkal; kereten szövés; szalagszövés; karmantyúbáb készítése, szövőszék felvetése, alapvető karbantartása; szőnyegek eldolgozása; szövőszéken való szövés: lábtörlő, rongyszőnyeg, szőnyegek tervezése, szövése; különböző minták alkalmazása.

Milyen kihívás, probléma, hiány hívta életre a jó gyakorlatot?

Mint minden magyar megye, így Heves,- azon belül Gyöngyös és környéke lakossága is a társadalmi szempontokból releváns különbségek mentén tagolódik. Célunk a társadalmi hátrányok kiegyenlítése, illetve a leszakadók számára kialakított kompenzációs programok megvalósítása.

Egyedi igények kielégítése,  munkamegosztás, a jövő tervezése:

A klub nagyon sok megrendelést kap olyan kézműves termékekre, amik nem szerepelnek a portfóliójukban – a megrendelő megálmodik valamit, az elkészítést pedig rájuk bízza. Például egy induló étterem megtervezte, hogy milyen belső elrendezést, hangulatot szeretne megvalósítani, ehhez szőnyegeket, mindenféle kiegészítőt kellett készíteni. De gyakran előfordult az is, hogy ballagásra kosarakat rendeltek. Ez általában nem akkora mennyiség, hogy ne tudnának vele megbirkózni, de volt már rá példa, hogy más szervezettel kellett a munkát megosztani, hogy határidőre végezzenek vele.

A jövőben célunk az értékesítést megkönnyítése, és, hogy valóban használható és esztétikus termékek készüljenek. Mivel kreatív, változatos tevékenységet végeznek, klubtagjaink, így reagálni tudnak a piaci igényekre, egyedi megrendelésekre is.

Volt-e igényfelmérés a tevékenység kialakítása előtt? Ha igen, milyen módszerrel történt és milyen eredménye volt?

A Roma Önkormányzattal való kötetlen beszélgetés során gyűjtöttünk ötleteket, dolgoztunk ki stratégiát a megvalósításra. Igényt mindenki jelzett. Ebben teljes volt az egyetértés. Célunk az összehangolt munka, és cselekvés!

Ki(k) a jó gyakorlat célcsoportja(i)? Hány főt ér el a jó gyakorlat?

Jó gyakorlatunk célcsoportunk minden tagját igyekszik elérni. Alkalmanként 8-12 fő

Milyen változást szerettek volna elérni a jó gyakorlat alapját képző tevékenységgel, mint beavatkozással?

A társadalmi környezetre nyitott, biztos szakmai hátteret nyújtunk az eredményes munkához, és a jövőalkotáshoz. .Kulcsfontosságú terület számunkra az esélyteremtés.  Feladatunk, hogy egyenlő esélyeket teremtsünk Sokrétűen képzett szakemberek véleményét kikérdezve állítottuk össze a “Jó gyakorlat” struktúráját.

Igényel-e a jó gyakorlat megvalósítása illetve fenntartása speciális személyi feltételeket?Ha igen, melyek azok (szakemberek végzettsége)?

Népművelő, kosárfonó, és szövő szakember

Igényel-e a jó gyakorlat megvalósítása illetve fenntartása egyéb speciális feltételeket? Ha igen, melyek azok (szakmai ismeretek, módszertani ismeretek, tárgyi eszközök, külső helyszín biztosítása, anyagi vonzat stb.)?

Megfelelően kialakított, speciális bútorzattal felszerelt csoportszoba, ahol kreatív alkotómunkára is lehetőség nyílik.

Tervezik-e a jó gyakorlat eredményeinek, módszerének további közzétételét? Ha igen, hogyan?

Természetesen,- tapasztalatainkat minden formában rögzíteni szándékozunk,- sokszorosítjuk folyamatosan a munka során az érdeklődők részére,- a későbbiekben a további fejlődés, és újabb tevékenységi formák bevonása a cél.

Egyéb megjegyzések, kiegészítések:

Célunk a társadalmi hátrányok kiegyenlítése, illetve a leszakadók számára kialakított kompenzációs programok megvalósítása A projekt keretén belül lehetőséget szeretnénk biztosítani arra, hogy a környékünkön élő nők, családanyák számára megnyíljon a művészetek világa. Bízunk benne, hogy örömmel, és lelkesedéssel dolgoznak és tevékenykednek kialakított kis termünkben, ahol szakmai felügyelet mellett sajátíthatják el a kosárfonás, és a szőnyegszövés alapjait. „Meditatív és kreatív tevékenység egyszerre. Igazi kikapcsolás a mindennapok pörgéséből. A foglalkozásokat egyfajta kellemes fonó hangulat jellemzi. Sokféle ember, inspiráló közeg.” P. Katalin

JÓ GYAKORLAT JELLEMZŐI:

 • hatékonyság
 • újszerű, építőjellegű megközelítések, technikák
 • átvehető
 • sikeres
 • fenntartható
 • megosztható, kommunikálható

Miért tekinthető jó gyakorlatnak?

 • az adott térség szükségleteire reagálás
 • helyi szereplők bevonása, helyi szereplők kezdeményezése
 • partnerek bevonása
 • újszerű elemek (pl.: új termék, új eljárás, új piac létrehozása)
 • illeszkedés a helyi gazdaságfejlesztéshez
 • nyilvánosság biztosítása
 • fenntarthatóság és működőképesség
 • átadhatóság

JÓ GYAKORLAT BEMUTATÁSÁNAK JELENTŐSÉGE:

 • elősegíti a helyi terméket termelők/készítők kapcsolatépítését, egymás kölcsönös megismerését
 •  ötletadás mások számára
 •  adott termék népszerűsítése
 •  értékteremtés
 •  adott területen fejlődés, fejlesztés, eredményesség elérése

Vélemény, hozzászólás?