TÁMOP-3.3.9.A-12/2-2012-0043 – Innováció a Tanodák életében – A hátrányos helyzetű gyermekek felzárkózási esélyeinek növelése nem konvencionális kommunikációs eszközök alkalmazásával, nonformális tanulás keretében Gyöngyösön

Innováció a tanodák életében- A hátrányos helyzetű gyermekek felzárkózási esélyeinek növelése nem konvencionális kommunikációs eszközök alkalmazásával, nonformális tanulás keretében Gyöngyösön

Az országos statisztikákat megvizsgálva a munkaerő-piaci helyzet, a szociális helyzetükből adódóan veszélyeztetett gyermekek száma, a középiskolai és felsőoktatásból kimaradó gyermekek száma régiónkban is kedvezőtlen képet mutat.

A gazdasági válság hatására egyre nő a munkanélküliség, mely további gazdasági és szociális problémákat vet fel. Az általános helyzet javításának alapvető feltétele, első lépése az aktív munkaerő-piaci státusz alapját képező kompetenciák kialakítása. A projekt biztosítja a célcsoport számára megfelelő felzárkózási lehetőséget interaktív, kreatív foglalkozások mellett, illetve a közösségi élményen túl önismereti, kommunikációs és konfliktuskezelési tréningek segítségével. A világháló térhódításával párhuzamosan a digitális írástudás készsége alapvető igényként merül fel, melynek kialakítására és fejlesztésére szintén lehetőséget nyújt a projekt.

Az esetleges családi problémák, konfliktusok, az iskolai erőszak mind olyan tényező, mellyel a gyermekek, fiatalok bárhol, bármikor szembesülhetnek. Az agresszió- és konfliktuskezelés, problémamegoldás módszerei lehetőséget nyújtanak arra, hogy a felmerült kérdéseket hatékonyan kezelni tudják. A közösségi élmények csökkentik a társadalmi kirekesztődés veszélyét és alternatív lehetőségeket biztosítanak a tanórán kívüli elfoglaltságok tekintetében és növelik a felzárkózás esélyét.

Városunkban is egyre emelkedik a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma. A foglalkoztatási kérdésekben is egyre nagyobb problémát jelent a nem megfelelő iskolai végzettséggel, hiányos ismeretekkel rendelkező emberek hátránykompenzációja. Projektünk az alapvető kompetenciák megszerzésére biztosít lehetőséget. Fontos feladatunk, a hátrányos helyzetű emberek segítése, a különböző hátterű számos problémával küzdő gyermekek életesélyeinek javítása, az Ő készségeik feltárása által helyes iránymutatás nyújtása céljaik megtalálásában, és a jövőbeni előrelépésükben. Ezen célok elérése érdekében nagyon fontos a fiatalok iskolázottsági szintjének növelése. A fennálló problémákat az oktatási rendszer nem képes ledolgozni, ezért van szükség olyan szervezetek tevékenységére, akik megfelelő tapasztalt szakemberek bevonásával, új utak keresésével, az iskolai struktúrától eltérő szervezeti formában tevékenykednek. Fentiek érdekében tanoda kialakítását valósítottuk meg a projekt során, mely a hátrányos helyzetű, elsősorban 5-12 osztályos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek felzárkózását segíti. Ezeknek, a gyerekeknek az igényeit figyelembe véve, olyan program került megvalósításra, mely megkönnyítette a gyerekek iskolai munkáját, beilleszkedésüket a társadalomba és megadta a felzárkózás esélyét.

Tanodánk elsődleges célcsoportja az 5-12. osztályos tanulók közül került ki, célzottan az általános iskola felső tagozatos korosztályából. Az egyedei fejlesztésű szoftverrel támogatott igényfelmérés és toborzás során jelentkező gyermekekkel egy bemeneti mérést végeztünk, melynek kiértékelését követően kiválasztásra kerül a leginkább fejlesztésre szoruló 60 diák.

A projektmenedzsment tagjainak és szakmai megvalósítóknak a kiválasztása, a szükséges végzettség és szakmai tapasztalat figyelembe vétele mellett történt, a programban szakemberek által felvállalt és megszervezett foglalkozások, szabadidős programok keretén belül a helyi intézményeket és szülőket bevonva zajlott a 60 gyerek fejlesztése, megerősítve a motivációját és felkészítését a továbbtanulásra, a hosszú távú munkaerő-piaci sikerességük, képességeik, készségeik fejlesztése tanulási problémáinak megoldása érdekében.

A projekt alapját egy vezeték nélküli szélessávú adatátvitelt biztosító rendszer, egyedi szoftverfejlesztés és egy Microsoft alapú kommunikációs háttérrendszer képezi, melyen az általános iskola felső tagozatának tanterveihez és követelményszintjeihez illeszkedő, fejlesztő és kiegészítő tananyagok válnak elérhetővé. A tanodai szolgáltatások nagyrészt elektronikusan valósultak meg. Az on-line szolgáltatások minden hétköznap délután 14:00-18:00 óra között voltak eléhetőek, mely során a gyermek audió-vizuális kapcsolatot tud létesíteni az oktatóval, fejlesztő szakemberrel. Amennyiben számára a számítógép használata nem megoldott, részére felügyelt eszköz-elérést biztosítottunk. A készségfejlesztő feladatok, kiegészítő tananyagok azon gyermekek számára is elérhetővé váltak, akik nem kerültek be az egyéni mentorálási programba. A telefonos ügyelet, információs szolgáltatás jelenleg is folyamatos.

Havonta tartottunk nyitott és külső tanodai foglalkozásokat, mely során önismeret- és személyiségfejlesztés, drogprevenció, bűnügyi megelőzés, kommunikációs készség, anyanyelv-ápolás, individuum megerősítése zajlott az életkori sajátosságok, egyéni tényezők figyelembevételével. Ezt a kora délutáni órákban fogadóóra követte. További motivációs elemnek szántuk a nyári táborozást, a kirándulásokat, illetve a kulturális programokat (pl. múzeumlátogatás, szabadtéri túrázás).

A gyermekek fejlődésének nyomonkövetése keretében rendszeresen családlátogatást végeztünk.

A kezdeményezést több helyi iskola és intézmény is támogatta (általános iskolák, tanodák, alapítványok, Heves Megyei Pedagógiai Szakmai és Közművelődési Szolgáltató Intézmény, felnőttképzési intézmény).

Eredmények bemutatása

A program sikeressége

Programunk célja többirányú volt, melyeket három fogalom köré lehet csoportosítani:

– Nevelés, orientáció

– Készségfejlesztés, motiváció (tanulási és egyéb képessége fejlesztése)

– Oktatás (tantárgyi fejlesztés)

Most, a program lezárást követően kijelenthetjük, hogy mindhárom területen jó eredményeket tudtunk elérni.

Eredmények a nevelés, orientáció területén:

E területen kimagasló eredményt sikerült elérnünk. A kezdetben igen félénk, gátlásos gyerekek, fiatalok, akik közül néhányan a program elején még alapvető viselkedésbeli hiányosságokkal rendelkeztek (érkezéskor elmaradt a köszönés, zsebre tett kézzel, fejükön baseball-sapkával a fejükön társalogtak a nevelőkel, tanárokkal a folyosón, gyakran a tanárok vagy egymás szavába vágva beszéltek, csúnya szavakat használtak), idővel jól nevelt, értelmes fiatalként kezdek viselkedni. A nagyhangúak tisztelettudóak, toleránsak, türelmesek lettek, immáron képesek társaikat meghallgatni, megérteni, elfogadni. A nagyon félénk, gátlásos gyerekek a program végén már képesek fejüket felemelve közlekedni, öntudatos fiatalok lettek, akik a program második felében sokat tudtak beszélgetni, sőt maguktól meséltek iskolai vagy egyéb élményeikről. Jobban megismerték önmagukat, felismerték a bennük rejlő értékeket, részévé tudtak válni egy értékes, befogadó közösségnek. A korábbi magatartási, szorgalmi problémák eltűntek. A diákok megtanultak rendszeresen, időben megjelenni az órákon és rutinná vált, hogy az órákra bizony készülni kell (tanulás, házi feladat elkészítése.) Sikerült jó irányba alakítani a hozzánk járó fiatalok orientációját, értékrendjét is. Új viselkedési formákat sajátítottak el: egyre inkább keresték/keresik tanodás barátaik társaságát a Tanodán kívül is, együtt terveznek értelmes, tartalmas programokat: beszélgetés egymásnál „vendégségben” az iskola után, könyvtárba járás, közös tanulás, egymás korrepetálása/segítése, közös kiállítás, mozi látogatás. Ezzel párhuzamosan fokozatosan lemaradnak/kimaradnak az iskola klikkek által „szervezett/szerveződő”, kevésbé színvonalas programokról, mint a plázákban sétálgatás, játéktermi időtöltés, gyorsétteremben ücsörgés és ehhez hasonlók. A diákok értékrendje fokozatosan átalakult. Korábban úgy gondolták, hogy a rossz jegyben az a legrosszabb, hogy ha az ember ilyet szerez, akkor a szülők esetleg eltiltják számára fontos programoktól (hétvégi diszkó, koncert stb.). Mostanra megértették, hogy nem azért kell jó jegyet szerezni, hogy több zsebpénzt kapjanak, vagy egyszerűen jobban megfeleljenek a felnőttek elvárásainak, hanem maguk miatt, saját jövőjük érdekében, és hogy a továbbtanulás esélyét biztosítsák maguk számára.

Készségfejlesztés, motiváció terén elért eredmények

A készségfejlesztő foglalkozásokkal, és a folyamatos pozitív nevelői/tanári visszajelzésekkel sikerült jelentősen javítani, átalakítani a diákok motivációs szintjét. Fokozatosan vezettük rá a fiatalokat arra, hogy a tanulás, művelődés, valami új dolgok megismerése nem fárasztó feladat lehet csupán, hanem valami értékes, néha szórakoztató tevékenység, amely önmagában is képes az embert lekötni, és örömérzethez, sikerélményhez juttatni. Azért szerveztünk sokirányú készségfejlesztő és egyéb szabadidős – kulturális programokat, hogy ki-ki rátalálhasson arra a területre, ami őt leköti, motiválja, és amihez idővel maga is hozzá tud tenni valamely, a saját képességeinek megfelelő produktumot. A készségfejlesztő programoknak is adtunk projekt-munka jelleget: mindig volt döntési-választási lehetőség, hogy ki miben, milyen „szerepkörben” akar részt venni. A munkát kiscsoportokban, belső munkamegosztás szerint végeztük. A történteket a részvevők közösen elemezték, a tapasztaltakat megvitatták és az elkészült produktumokat megmutathatták szüleiknek, diáktársaiknak. Úgy találtuk, hogy a közös, aktív feladat megoldás hihetetlen mértékben javította a diákok problémamegoldó, és kommunikációs képességét, nagyban javította alkalmazkodási, együttműködési hajlandóságukat. A diákok nem csak ismereteket szereztek, de elsajátították a tanulás, ismeretszerzés legkülönfélébb módjait, úgy hogy mindeközben, aktív résztvevők voltak.  Sikerült tartalékaikat aktivizálni, új csatornákat megnyitni, és mindezek által rendkívüli mértékben növelni az egyes diákok motivációs szintjét. Tudatában voltunk annak – és ez igazolódott is – hogy a képességek/készségek fejlesztése, a motivációs szint növelése nem önmagáért való dolog csupán, hanem olyasvalami, ami magával hozza a diákok iskolai teljesítményének javulását, javítva ezzel a továbbtanulási esélyeket, és a majdani sikeresebb társadalmi integrációt. Ezek voltak kezdetben kitűzött céljaink, melyeket mindvégig tudatosan követtünk. Ezen célok mentén szerveztük programunkat, és így kimondhatjuk most már, hogy igen sikeresek voltunk céljaink elérésében.

Oktatás/ tantárgyi fejlesztés

A diákok tantárgyi fejlesztése, bemeneti teszt megírását követően, egyéni fejlesztési terv alapján történt. A tantárgyakat a legkiválóbb felkészültségű oktatók tanították egyénileg vagy csoportos formában, esetleg tanulópárban.

Minden diáknál azokat a területeket erősítettük, ahol neki hiányosságai voltak. Ez feltétlen előnyünk volt a normál iskolai oktatással szemben, ahol nem tudnak minden diákra külön figyelni a számára problémás vagy fontos tantárgyból, illetve tanórán. A személyre szabott oktatás segítségével sikerült a problémák gyökeréig leásni, és a hibákat kijavítani, illetve pótolni a hézagokat. A diák speciális igényeit, személyiségjegyeit figyelembe vettük,, és kiderült, hogy bizony elérhető a jobb jegy is, ha nagyobb az önbizalom, ha állandó odafigyelést, bíztatást kap egy-egy tanuló.

Az  egyéni haladási értékelővel és tanári beszámolóval folyamatosan figyeltük a tantárgyi haladást. Ezzel mindig visszajelzést adtunk a diákoknak, szülőknek, – és projekt vezetéssel együtt elemeztük,  melyik gyerek mit ért el és miben kell még fejlődnie.  A folyamatos visszacsatolást igen fontos szempontként kell említenünk. Ilyen részletességgel az állami oktatási rendszeren belül nem kapnak visszajelzést a diákok. Egy jó vagy kevésbé jó jegy önmagában nem elég ahhoz, hogy motiválja, továbblendítse a diákot. Bár a mi tanáraink nem adtak érdemjegyeket de az írásbeli, és szóbeli szöveges értékelésben megtalálták a diákok az értékelés hátterében álló okot, indoklást is, ami alapján tovább tudtak lépni.

A motivációs szint emelkedése, és a nagyon magas szintű tantárgyi oktatás most már az iskolai eredményeken/osztályzatokon is meglátszik. A Mária Tanoda nyolcadikos diákjai kivétel nélkül befejezték a 8. osztályt, eredményeik mérhetően javultak. Néhányanbukásveszéllyel érkeztek hozzánk (főként matematika tantárgyból), amit sok szorgalommal, nagyon felkészült tanárok keze alatt sikerült elkerülni az érintett diákoknak.A hozzánk járó általános iskolások általában javítottak egy – illetve néhányan – két érdemjegyet a kiválasztott tantárgyakból. A frissen középiskolába lépők is javítottak az osztályzatukon illetve – ami szintén komoly eredmény – meg tudták tartani a korábbi, általános iskolai osztályzatukat. Sokan a sikeres érettségit tűzték ki célul, ami szintén megvalósult, és aminek különösen örülünk.

Összegzés

Meggyőződésünk és erre nagyon büszke a program minden részvevője, hogy a teljes program sikereket hozott, a vállalt feladatokat teljesítettük, a program céljait elértük. A részvevő pedagógusok, nevelők, tanárok, külső előadók de legfőképpen a diákok nagyon bízunk abban, hogy minél előbb alkalmunk lesz folytatni az évek óta sikeres tanodai munkát, mely nagyon sok halmozottan hátrányos gyerek számára az egyetlen tanulást segítő, még elérhető kapaszkodó, és amihez feltétlenül ragaszkodnak, és ragaszkodunk mi magunk is. A további munkához erőt adnak eddig elért eredményeink és a magabiztos hit, hogy nagyméretű társadalmi problémákat (mint például a munkanélküliség, fiatalkorúak értékvesztése, kilátástalansága, esetleg végső pontként lezüllése, csak így: alulról építkezve, apró lépésekben lehet, kitartó munkával és odaadó szakértelemmel lehet megoldani.

Kapcsolódó fényképek

Felzárkóztatás
Kirándulás a Mátra Múzeumba
Sportnap
Számítógépek ingyenesen az otthoni tanuláshoz
Tanáraink és Munkatársaink

Vélemény, hozzászólás?