A Család és KarrierPont projekt tanácsadásai, képzései alatti játszóházban, és a Gyöngyösi Katona József utcai tagóvodában kipróbált – a későbbiekben a jelentkező óvodai, iskolai csoportokban is megvalósítható program.

A jó gyakorlat típusának megnevezése:

  • Esélyegyenlőséget segítő manuális, kézműves foglalkozás
  • Nyaranta igény szerint kézműves alkotótábor szervezése,- szponzorok bevonásával

A jó gyakorlat bemutatása:

Az adaptáló program célja, hogy: segítséget nyújtson a hátrányos, és veszélyeztetett helyzetű,- sajátos nevelési igényű gyerekek/tanulók integrációjához,- manuális, kézműves foglalkozások keretén belül.

Klubszerű kézműves foglalkozásokat kívánunk tervezni, szervezni a gyermekek részére, hogy a közös alkotómunka során ledőljenek a hátrányt okozó „falak”, és motiváló örömforrás legyen a résztvevők számára.

Célunk, hogy az alkotó, kreatív tevékenység lehetőséget adjon a tanulók számára, hogy leküzdhessék, vagy csökkenthessék  a hátrányukból adódó objektív és szubjektív hátrányokat, felfedezhessék az örömöt adó munkát, fejleszthessék készségeiket, képességeiket. Gyermekközpontú óvodákban, iskolákban személyes odafigyelést, családias légkört biztosítunk.

Számunkra minden ember önálló érték, és hogy az egyéni érték, az egyéni képességek kibontása, kibontakoztatásának segítése a feladatunk.

A vállalkozó óvodákat, iskolákat személyközpontú oktatás jellemzi. Nagy hangsúlyt fektetünk az önértékelésre. – Óvónő- kisgyermek,- Tanár-diák kapcsolatunk alapja a szeretet kapcsolat, az odafigyelés, a bizalom és az együttműködés.  – Célunk elhitetni a gyermekekkel, hogy magukért járnak ide.

Esélyt biztosítunk a változtatásra, lehetőséget a változtatásra! Mindent a gyermekek szemszögéből vizsgálunk.

Családbarát projektünk “szülőszerepben” van, az otthonosság megteremtésén fáradozik.

A tanulók érzik, hogy ÉRTÜK és ÁLTALUK történik minden. Tehát tényezői, kezdeményezői, alkotói a közösen megélt perceknek, óráknak, éveknek.

A klubfoglalkozások során egyénre szabott fejlesztő programokat tervezünk az óvónőkkel, és a tanárokkal. A lehető legteljesebb önkiszolgálás elérésére törekszünk. Fejlesztjük a környezettel való kapcsolatteremtés képességét.

A már megszerzett ismeretek körét bővítjük, a tanultakat rögzítjük. Igyekszünk felkelteni az igényt a művelődés iránt, és megszerettetni a művészeteket. Egyszerű munkafolyamatok, részmunkák végzését tanítjuk, kitartó munkavégzésre szoktatjuk őket. Megismertetjük velük a munkavégzés során használt anyagokat, eszközöket. Megismertetjük őket a munkavégzéssel kapcsolatos jogokkal és kötelességekkel A fejlesztő munka egésze a szocializációt, az integrációt szolgálja. A fejlesztő munkának cselekvésbe ágyazottan kell folynia. A munkáltató szakasz összes tevékenységi körét átszövi a meglevő készségek, képességek megőrzésére és fejlesztésére való törekvés.

A klubfoglalkozások során egyénre szabott fejlesztő programokat állítunk össze. A lehető legteljesebb önkiszolgálás elérésére törekszünk. Fejlesztjük a környezettel való kapcsolatteremtés képességét.

Gyermekközpontú óvodákban, iskolánkban személyes odafigyelést, családias légkört biztosítunk. Számunkra minden ember önálló érték, és hogy az egyéni érték, az egyéni képességek kibontása, kibontakoztatásának segítése a feladatunk.

Fontosnak tartjuk, hogy a részt vevő óvodákat, iskolánkat személyközpontú oktatás jellemezze. Nagy hangsúlyt fektetünk az önértékelésre. – Óvónő- kisgyermek,- Tanár-diák kapcsolatunk alapja a szeretet kapcsolat, az odafigyelés, a bizalom és az együttműködés.  – Célunk elhitetni a gyermekekkel, hogy magukért járnak ide.

Esélyt biztosítunk a változtatásra, lehetőséget a változásra! Mindent a tanítványaink szemszögéből vizsgálunk.

A társadalmi környezetre nyitott, biztos pedagógiai, szakmai hátteret nyújtunk az eredményes tanuláshoz, a mindennapi felkészüléshez. Kulcsfontosságú terület számunkra az esélyteremtés.  Feladatunk, hogy egyenlő esélyeket teremtsünk – iskolánkban, és kollégiumunkban – valamennyi tanulónak. 

Külön esélyegyenlőségi programot dolgoztunk ki annak érdekében, hogy tanulóink esélyegyenlőségét biztosítani tudjuk.

Sokrétűen képzett nevelők, kikérve szakemberek véleményét, állították össze a “Jó gyakorlat” struktúráját.

A már megszerzett ismeretek körét bővítjük, a tanultakat rögzítjük. Igyekszünk felkelteni az igényt a művelődés iránt, és megszerettetni a művészeteket.

Egyszerű munkafolyamatok, részmunkák végzését tanítjuk, kitartó munkavégzésre szoktatjuk őket. Megismertetjük velük a munkavégzés során használt anyagokat, eszközöket.

Megismertetjük őket a munkavégzéssel kapcsolatos jogokkal és kötelességekkel is.

A fejlesztő munka egésze a szocializációt, az integrációt szolgálja. A fejlesztő munkának cselekvésbe ágyazottan kell folynia. A munkáltató szakasz összes tevékenységi körét átszövi a meglevő készségek, képességek megőrzésére és fejlesztésére való törekvés.

Fontos, hogy a differenciálást megvalósító, speciális „klubszerű” nevelési- oktatási helyzetekben a pedagógus jó segítője legyen a gyereknek, azaz facilitátor szerepet töltsön be. A foglalkozások integrált tervezésekor a pedagógusnak megfigyelései alapján kell megtalálnia a helyes egyensúlyi arányt, mely a tanári tervezés és a diákok önálló munkaválasztásán alapuló tevékenységet jellemzi. Szükség van a közösségre ezért nagy hangsúlyt kell fektetni a csoportmunkára a közös tevékenységekre.
Speciális feltételek, amelyekkel a kitűzött célokat elérhetjük:
Személyi feltételek: –  Megfelelően képzett tanárcsoport
Tárgyi feltételek:
– Megfelelően kialakított, speciális bútorzattal felszerelt csoportszoba, ahol nem csak tanulásra, hanem kreatív alkotómunkára is lehetőség nyílik.
Tanulói létszám: Csoportonként; 5-10 fő

Milyen kihívás, probléma, hiány hívta életre a jó gyakorlatot:

Mint minden magyar megye, így Heves,- azon belül Gyöngyös és környéke lakossága is a társadalmi szempontokból releváns különbségek mentén tagolódik. Az egyének, illetve egész családok e dimenziók mentén kijelölt pozíciója hatással van a gyermekek életesélyeire, ezen belül iskolai sikerességükre. Célunk a társadalmi hátrányok kiegyenlítése, illetve a leszakadók számára kialakított kompenzációs programok megvalósítása egyenlőre a projekt játszóházában, a későbbiekben pedigóvodai, iskolai kereteken belül.

Mivel a Gyöngyösi Oktatási és Kulturális Alapítványnak van egy sikeresen lezárult projektje : Mária Tanoda (Innováció a tanodák életében- A hátrányos helyzetű gyermekek felzárkózási esélyeinek növelése nem konvencionális kommunikációs eszközök alkalmazásával, nonformális tanulás keretében Gyöngyösön)  http://gyoka.hu/maria-tanoda.html , és tapasztalták ennek sikerességét, így fogant meg a gondolat, hogy vigyük tovább a tehetségfejlesztést, és a felzárkóztatást is kézművesség által a gyermekek körében.

Volt-e igényfelmérés a tevékenység kialakítása előtt? Ha igen, milyen módszerrel történt és milyen eredménye volt:

Óvónőkkel, tanárokkal, és a Roma Önkormányzattal való kötetlen beszélgetés során gyűjtünk ötleteket, dolgozunk ki stratégiát a megvalósításra. Igényt mindenki jelzett, hiszen az óvodás, és tanulócsoportok egy része hátrányos helyzetű gyermekek integrálásával foglalkozik. Ebben teljes az egyetértés. Célunk az összehangolt munka, és cselekvés.

Ki(k) a jó gyakorlat célcsoportja(i)? Hány főt ér el a jó gyakorlat:

Örülünk ha a hátrányos helyzetű gyermekek együtt „alkotnak” más társaikkal, hiszen a jó gyakorlatnak ez is egy fontos alappillére.

Milyen változást szerettek volna elérni a jó gyakorlat alapját képző tevékenységgel, mint beavatkozással:

A társadalmi környezetre nyitott, biztos pedagógiai, szakmai hátteret nyújtunk az eredményes tanuláshoz, a mindennapi felkészüléshez. Kulcsfontosságú terület számunkra az esélyteremtés.  Feladatunk, hogy egyenlő esélyeket teremtsünk – iskolákban, és óvodákban – valamennyi tanulónak.  Sokrétűen képzett nevelők, kikérve szakemberek véleményét kikérdezve állítjuk össze a “Jó gyakorlat” struktúráját.

Igényel-e a jó gyakorlat megvalósítása illetve fenntartása speciális személyi feltételeket? Ha igen, melyek azok (szakemberek végzettsége):

óvónő, tanító, tanár, iskola – óvodapszichológus, fejlesztő szakember, tehetséggondozó pedagógus, mentálhigiénikus, kézműves oktató tanár, művelődésszervező.

Igényel-e a jó gyakorlat megvalósítása illetve fenntartása egyéb speciális feltételeket? Ha igen, melyek azok (szakmai ismeretek, módszertani ismeretek, tárgyi eszközök, külső helyszín biztosítása, anyagi vonzat stb.):

Megfelelően kialakított, speciális bútorzattal felszerelt csoportszoba, ahol nem csak tanulásra, hanem kreatív alkotómunkára is lehetőség nyílik.

A jó gyakorlat során elért eredményeket hogyan tervezik a jövőben fenntartani? A jó gyakorlat milyen eszközökkel, módszerekkel tartható fenn a pályázati támogatás befejezése után, illetve az eredmények milyen módon őrizhetők meg:

A „Jó gyakorlat” programterve az adott óvodáknál, iskoláknál marad,- további felhasználás céljából a következő évfolyamok részére.

A jó gyakorlat adaptálhatósága. Mikor és milyen módokon történt meg a jó gyakorlat közzététele, népszerűsítése:

A projekt nyilvánossági keretein belül minden területen. Képzések, programok, webes felületek, facebook, média, propaganda kiadványok, – egyéni megkeresések által.

Tervezik-e a jó gyakorlat eredményeinek, módszerének további közzétételét? Ha igen, hogyan:

Természetesen,- tapasztalatainkat minden formában rögzíteni szándékozunk,- sokszorosítjuk folyamatosan a munka során az érdeklődők részére,- a további fejlődés, és újabb tevékenységi formák bevonása érdekében : a gyermekek esélyegyenlősége érdekében.

Egyéb megjegyzések, kiegészítések:

Célunk a társadalmi hátrányok kiegyenlítése, illetve a leszakadók számára kialakított kompenzációs programok megvalósítása óvodai, iskolai kereteken belül. A projekt keretén belül lehetőséget szeretnénk biztosítani arra, hogy a környékünkön élő, tanuló diákok számára megnyíljon a művészetek világa. Bízunk benne, hogy örömmel, és lelkesedéssel dolgoznak és tevékenykednek kialakított kis termünkben, ahol művésztanári felügyelet mellett sajátíthatják el a kézművesség alapjait.

Azért választottuk az oktatási intézményeket, mert így szélesebb körben érhetjük el célunkat, mivel a projekt keretén belül csak játékkuckó, ill, gyermekfoglalkoztató, megőrző áll rendelkezésünkre. Az oktatási intézményekben adott a nevelői, szakemberi háttér, és örülnek kezdeményezésünknek. Igyekszünk a továbbiakban, a pedagógusokkal összefogva különféle versenyeken, megmérettetéseken is kipróbálni a gyermekek tehetségét, hogy kreativitásuk, önbizalmuk erősödjön!

Vélemény, hozzászólás?